Maths and Science Olympiad
Result 2020
Top 10 Students

January 2020 - Group A
Positions Student's Name Father's Name
1 Somya Agarwal Shri Vikas Agarwal
2 Ayushmaan Shri Nitin Kumar
3 Vaibhavi Shri Pradeep Kumar
4 Samridhdhi Gauyr Shri Jitendra Gaur
5 Prince Shri Narendra Kumar
6 Daksh Kumar Shri Narendar Kumar
7 Garv Kumar Arora Shri Gaurav Arora
8 Arjun Singh Shri Neeraj Singh
9 Meet Gaur Shri Deepak Gaur
10 Aadya Khanna Shri Amit Khanna
January 2020 - Group B
Positions Student's Name Father's Name
1 Tejasv Jain Shri Priyanshu Jain
2 Vaishnavi Shri Kamal Verma
3 Ansh Jain Shri Sudhir Jain
4 Nancy Atar Singh
5 Shubhangi Shri Atar Singh
6 Rishidev Mar Shri Sudhir Kumar
7 Om Sharma Shri Pradeep Sharma
8 Priyanshi Chaudhary Shri Pinkash Kumar
9 Aarav Chaudhary Sanjeev Kumar
10 Abhinav Agarwal Neeraj Agarwal